ZAREZERWUJ TERAZ

Program lojalnościowy

depilacja laserowa Katowice

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY STUDIA URODY IMPULS

Data rozpoczęcia programu  1-03-2021

Data aktualizacji 1-09-2023

Przygotowaliśmy dużo korzystnych dla naszych klientów możliwości gromadzenia punktów nie tylko za wykonane usługi czy też zakupy, ale również za inne działania pomagające nam jak najlepiej prowadzić nasz salon. Wszystkie zasady i reguły są ujęte w załącznikach do regulaminu przytoczonego poniżej.

Dla wygody przygotowaliśmy konspekt programu w postaci prostych tabelek:

 1. Zasady punktacji:

Aktywność

Ilość punktów

Uwagi

Przystąpienie do programu

500 pkt

Zakup usług.

Za każdy wydany 1 zł

6 pkt

z wyjątkami ujętymi w załączniku numer 4

Zakup kosmetyków lub innych produktów.

za każdy wydany 1 zł

3 pkt

Skuteczne Polecenie Organizatora

250 pkt

zarówno dla osoby Polecającej jak i Polecanej

Z okazji urodzin lub imienin

200 pkt

Napisanie komentarza

30 pkt

Publikacja komentarza w GOOGLE

30 pkt

2. Lista nagród:

Nagroda

Wartość pkt

Uwagi

Bon o wartości 20 zł

2400 pkt

Bon o wartości 50 zł

5100 pkt

Bon o wartości 100 zł

10100 pkt

Bon o wartości 150 zł

15000 pkt

Jak się wpisać?

 • w salonie wystarczy podpisać „Formularz udziału w programie lojalnościowym”
 • on line – niestety, na razie rejestracja on line jest niemożliwa. Booksy nie posiada tej funkcji.

Zapraszamy. Ten program to program, w którym nic nie tracisz, możesz tylko zyskać!

depilacja laserowa Katowice

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

STUDIA URODY IMPULS

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
II. UCZESTNICTWO
 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Bez skutecznego zgłoszenia chęci odbioru nagrody, uczestnik ma prawo do okazjonalnego odbioru nagrody w dniu wykonywania usługi w wysokości nie większej niż 30% wartości wykonywanej usługi lub wartości zakupionego towaru. Skuteczne zgłoszenie oznacza uzyskanie zgody Organizatora w formie pisemnej. Jako formę pisemną uznaje się powiadomienie za pomocą sms lub pocztą e-mailową.
 7. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 8. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – ORGANIZATOR PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, DATA ROZPOCZĘCIA I DATA ZAKOŃCZENIA
 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Studio Urody IMPULS s.c. Joanna Borkiewicz-Holewa, Ewa Rak , 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 29 , email: studio@studioimpuls.com
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 1-03-2021
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
 4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://54ad3f8c.versum.com/account/sign_in
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:

  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 500 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 6 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 6 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług).Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 3 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 3 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora – 250 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Z okazji urodzin – 200 pkt.
  6. Z okazji imienin – 200 pkt.
  7. Napisanie komentarza – 30 pkt.
  8. Publikacja komentarza w google – 30 pkt.
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 – NAGRODY

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Nazwa

Wartość pkt/Dodatkowa płatność przy odbiorze

Ilość sztuk

Data ostatniej aktualizacji

Bon o wartości 20 PLN

2400 pkt

Bez limitu 25.01.2021 00:15
Bon o wartości 50 PLN

5100 pkt

Bez limitu 01.09.2023 00:16
Bon o wartości 100 PLN

10100 pkt

Bez limitu 01.09.2023 00:17
Bon o wartości 150 PLN

15000 pkt

Bez limitu 01.09.2023 14:02

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – WYJĄTKI W STOSOWANIU STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA USŁUG ORAZ STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA TOWARÓW

Zabieg: kwas hialuronowy_wypełnianie zmarszczek i bruzd (1 ml) – 1350 pkt

Zabieg: depilacja laserem VECTUS – jedna partia ciała – 270 pkt

Zabieg: depilacja laserem VECTUS – dwie partie ciała – 470 pkt

Zabieg: depilacja laserem VECTUS – trzy partie ciała – 1300 pkt

Zabieg: depilacja laserem VECTUS – cztery partie ciała – 2000 pkt

Koniec

depilacja laserowa Katowice